Skip to main content

Dane rejestracyjne firmy i administratora danych osobowych

Dobre Jachty sp. z o.o., ul. Hryniewickiego 6/6, 81-340 Gdynia, NIP: 525-228-69-84

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Spółka informuje, że podczas wydarzeń organizowanych przez Dobre Jachty sp. z o.o.
  z siedzibą w Gdyni (dalej także jako „Spółka”) mogą być wykonywane zdjęcia lub nagrywane filmy, na których może zostać utrwalony wizerunek jego Uczestników.
 2. Poprzez wzięcie udziału w wydarzeniu Uczestnik dobrowolnie i świadomie wyraża zgodę na nieodpłatne, wielokrotne wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie jego wizerunku przez Dobre Jachty sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych.
 3. Zgoda jest wyrażona w formie wyraźnego działania potwierdzającego, polegającego na wejściu na teren, na którym organizowane jest wydarzenie. Zgoda jest dobrowolna i może być wycofana w dowolnym momencie.
 4. Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na utrwalenie swojego wizerunku, powinien powstrzymać się od pozowania do zdjęć bądź zająć miejsce poza utrwalanym na zdjęciach/filmie obszarem. Jeśli nie ma takiej możliwości Uczestnik powinien poinformować o tym fakcie osoby wykonujące zdjęcia lub nagrywające film.
 5. Uczestnik ma prawo do wycofania udzielonej zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody. Uczestnik ma świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
 6. Wizerunek może być przechowywany przez Spółkę do czasu wycofania wyrażonej przez Uczestnika zgody.

Klauzula informacyjna

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Dobre Jachty sp. z o.o.
  z siedzibą w Gdyni (81-340), przy ulicy Hryniewickiego 6 lok. 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000191251, posiadającą NIP o numerze: 5252286984, REGON: 015655650 (dalej „Administrator Danych Osobowych” lub „Spółka”).
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania
  z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą się Państwo kontaktować się
  z Administratorem Danych Osobowych pod adresem e-mail: biuro@dobrejachty.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Dobre Jachty sp. z o.o., ul. Hryniewickiego 6 lok. 6, 81-340 Gdynia.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

Zawarcia i realizacji Umów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przez czas niezbędny do realizacji Umowy;

Wykorzystania, w tym rozpowszechniania: wizerunku stanowiącego jedynie szczegół całości, a nie główny motyw zdjęcia (bez zbliżeń na twarz tj. w ten sposób, aby pokazać fakt odbycia wydarzenia, a nie wizerunek poszczególnych osób w niej uczestniczących); wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli zdjęcie wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności społecznych, zawodowych (art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Wizerunek może być wykorzystany w celu promocji Spółki oraz upubliczniony za pośrednictwem dowolnego medium, w tym na stronach internetowych i w mediach społecznościowych administrowanych przez Dobre Jachty sp. z o.o. oraz w formie drukowanej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

Wypełnienia ciążących na Spółce obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, obejmujących:

-obowiązki wynikające z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości,
w tym wystawienie paragonu, faktury lub innych wymaganych dokumentów − przez okres niezbędny do wystawienia faktury lub innych wymaganych dokumentów,
a następnie przez okres ich przechowywania wymagany przepisami prawa,

-przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności
i innych wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych – przez okres ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu,

-wystawienia faktury VAT lub innych wymaganych dokumentów oraz dokonanie rozliczeń podatkowych;

Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki lub strony trzeciej na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO, obejmujących:

-marketing bezpośredni produktów i usług, w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego usług i produktów oferowanych przez Spółkę lub usług i produktów strony trzeciej (przedstawienia oferty towarów i usług, promocji, informacji
o wydarzeniach, akcjach, ofertach specjalnych) – do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu,

-organizację kampanii promocyjnych, pokazów, konferencji, wykładów oraz innych wydarzeń związanych z usługami i produktami oferowanymi przez Spółkę – do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu,

-przeprowadzanie działań marketingowych, reklamowych i innych działań handlowych związanych z usługami i produktami oferowanymi przez Spółkę, a także promocję wydarzeń organizowanych przez Spółkę oraz budowanie wizerunku firmy – do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu,

-wewnętrzne cele administracyjne (w szczególności analityka, prowadzenie statystyk, tworzenie zestawień, badania satysfakcji klientów) − przez okres obowiązywania Umowy lub do czasu wykonania działań podjętych na Państwa żądanie w przypadku gdy nie doszło do zawarcia umowy,

-ochrony przed nadużyciami oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia do czasu przedawnienia roszczeń oraz w przypadkach dochodzenia przez Spółkę roszczeń czy zawiadomienia właściwych organów przez czas trwania postępowania w tym przedmiocie,

-zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji − do czasu przedawnienia roszczeń lub ustania odpowiedzialności Spółki z tytułu obowiązku rozliczalności i innych wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych,

-ustalenie, dochodzenie, zabezpieczenie roszczeń lub zabezpieczenie przed roszczeniami, które mogą być związane z naruszeniem obowiązków umownych lub prawnych – do czasu przedawnienia roszczeń Spółki;

Realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania
o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów, do jakich zostały zebrane. W przypadku ich niepodania nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celów przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności zawarcie Umowy Czarterowej.
 2. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Spółki.
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty, które świadczą pracę, dostawy lub usługi na rzecz Spółki i potrzebują w tym celu Państwa danych osobowych, w tym
  w szczególności: upoważnieni pracownicy i współpracownicy Spółki, partnerzy i firmy,
  z którymi Spółka współpracuje w ramach swojej działalności, a także producenci, dostawcy produktów i sprzętów oferowanych przez Spółkę, w tym także podmioty posiadające swoją siedzibę w innym państwie członkowskim, którym przekazanie danych jest możliwe na mocy przepisów RODO i które zapewniają należytą ochronę przechowywanych danych osobowych zgodnie z RODO.
 4. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

-prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO),

-prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO),

-prawo do bycia zapomnianym – usunięcia Państwa danych osobowych (art. 17 RODO),

-prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (art. 18 RODO),

-prawo do przeniesienia danych osobowych (art. 20 RODO),

-prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),

-prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (art. 7 ust. 3 RODO),

-prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (ani profilowane). Dane osobowe nie będą przekazywane (transferowane) do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Klauzulą informacyjną zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.