Skip to main content

Dane rejestracyjne firmy i administratora danych osobowych

Dobre Jachty sp. z o.o., ul. Hryniewickiego 6/6, 81-340 Gdynia, NIP: 525-228-69-84

Definicje

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Czarterowych, pisane dużą literą, mają odpowiednio następujące znaczenie, które obejmować będzie zarówno formę liczby pojedynczej i mnogiej definiowanych wyrażeń:

 1. OWU – niniejsze Ogólne Warunki Umów Czarterowych.
 2. Umowa Czarterowa – oznacza umowę najmu, użyczenia lub barteru, zawartą pomiędzy Czarterującym a Czarterodawcą, która określa szczegółowe warunki korzystania
  z Przedmiotu Czarteru. Wymiennie stosowane określenie z „Umowa”.
 3. Przedmiot Czarteru – oznacza sprzęt, którego dysponentem jest Dobre Jachty sp. z o.o.
  o parametrach i specyfikacji określonej w Umowie Czarterowej, w tym w szczególności jacht żaglowy, motorowy, katamaran, skuter wodny oraz deska elektryczna.
 4. Czarterodawca – oznacza Dobre Jachty sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-340), przy ulicy Hryniewickiego 6 lok. 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000191251, posiadającą NIP o numerze: 5252286984, REGON: 015655650. Wymiennie stosowane określenie „Dobre Jachty”.
 5. Czarterujący – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wynajmująca lub użyczająca Przedmiot Czarteru bezpośrednio lub za pośrednictwem Strony internetowej Dobre Jachty.
 6. Strony – oznacza Czarterującego i Czarterodawcę.
 7. Jacht – oznacza jacht, który stanowi przedmiot Umowy Czarterowej.
 8. Producent – oznacza producenta Przedmiotu Czarteru wskazanego w Umowie Czarterowej.
 9. Osoba Trzecia – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną inna niż Strony Umowy Czarterowej.
 10. Strona internetowa – serwis znajdujący się pod adresem internetowym dobrejachty.pl wraz ze wszystkimi podstronami.
 11. Regulamin – oznacza regulamin korzystania ze Sprzętu Dobre Jachty sp. z o.o.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów Czarterowych (dalej jako „OWU”) określają zasady najmu oraz korzystania ze sprzętu oferowanego przez Dobre Jachty sp. z o.o., w tym
  w szczególności jachtów żaglowych, motorowych, katamaranów, skuterów wodnych oraz desek elektrycznych.
 2. Niniejsze OWU mają zastosowanie do wszystkich umów czarterowych zawieranych
  z Dobre Jachty sp. z o.o., a także umów najmu, użyczenia oraz umów barterowych, chyba że warunki Umowy odmiennie regulują poszczególne kwestie.
 3. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy Czarterowej i OWU rozstrzygające są postanowienia Umowy Czarterowej.

Odbiór i przekazanie przedmiotu czarteru

 1. Odbiór i przekazanie Przedmiotu Czarteru odbywa się w miejscu wynikającym z Umowy Czarterowej lub innym miejscu ustalonym wcześniej z Czarterodawcą.
 2. Czarterujący przed wypłynięciem zobowiązany jest zapoznać się z zasadami obsługi Przedmiotu Czarteru i jego wyposażenia, szczegółowo opisanego w protokole zdawczo-odbiorczym.
 3. Czarterujący obowiązany jest sprawdzić stan Przedmiotu Czarteru oraz zgodność jego wyposażenia z protokołem zdawczo-odbiorczym. Wszelkie uwagi dotyczące Przedmiotu Czarteru należy zgłaszać Czarterodawcy przed rozpoczęciem czarteru. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego jest jednoznaczne z oświadczeniem Czarterującego, iż nie wnosi żadnych innych zastrzeżeń do Przedmiotu Czarteru.
 4. Przyjmuje się, że drobne zmiany w wyposażeniu nie mające wpływu na bezpieczne korzystanie z Przedmiotu Czarteru, wynikające z awarii/strat zaistniałych podczas poprzedniego czarteru i nie dające się natychmiast usunąć, nie będą uważane za niezgodne z ofertą Czarterodawcy.
 5. Jeżeli wydanie Przedmiotu Czarteru Czarterującemu przez Czarterodawcę w terminie wskazanym w Umowie będzie niemożliwe i opóźnione z przyczyn niezależnych od Czarterodawcy, a spowodowanych siłą wyższą lub też zawinionych przez Osoby Trzecie, Czarterodawca zwróci Czarterującemu opłatę czarterową wyliczoną proporcjonalnie za okres spóźnienia w przekazaniu Przedmiotu Czarteru. Czarterującemu nie przysługuje
  z tego tytułu prawo do jakichkolwiek innych roszczeń finansowych wobec Czarterodawcy.
 6. Czarterujący zobowiązany jest do zwrotu Przedmiotu Czarteru w terminie i miejscu określonym Umową Czarterową. Przedmiot Czarteru powinien być czysty, sprawny,
  z wyposażeniem zgodnym z protokołem zdawczo-odbiorczym. W przypadku niezgodności stanu Przedmiotu Czarteru i jego wyposażenia z protokołem zdawczo-odbiorczym różnice będą uwidocznione w protokole podpisywanym przy zdawaniu Przedmiotu Czarteru przez Czarterującego i stanowią podstawę do potrącenia wartości zniszczonych lub utraconych elementów wyposażenia z kaucji i ewentualnie obciążenia Czarterującego dodatkowymi kosztami, zgodnie z przedstawionym przez Czarterodawcę cennikiem.

Zmiany w harmonogramie czarteru

 1. Ze względu na nieprzewidywalną zmienność sytuacji hydrologicznej (stany wody, mielizny, prądy itd.), pojawiające się nieprzewidywalne przeszkody nawigacyjne oraz czasowe zakazy żeglugi wprowadzane przez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej i wyłączenia urządzeń hydrotechniczych (śluz, jazów) możliwe są nagłe zmiany czasu i miejsca przekazania i odbioru Przedmiotu Czarteru wskazanego w Umowie Czarterowej. Czarterującemu nie przysługuje z tego tytułu prawo do jakichkolwiek innych roszczeń finansowych wobec Czarterodawcy.
 2. W przypadku zaistnienia zdarzeń losowych uniemożliwiających wywiązanie się z Umowy przez Czarterodawcę – to jest: zatonięcie, kradzież, spalenie Przedmiotu Czarteru, powódź, susza), Czarterodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od warunków Umowy bez skutków cywilno-prawnych. W takim przypadku wpłacone przez Czarterującego kwoty
  z tytułu Umowy zostają mu bezzwłocznie zwrócone. Czarterującemu nie przysługuje z tego tytułu prawo do jakichkolwiek innych roszczeń finansowych wobec Czarterodawcy.

Obowiązki i odpowiedzialność czarterodawcy

 1. Czarterodawca zobowiązuje się przekazać do dyspozycji Czarterującego Przedmiot Czarteru zgodny z zapisami Umowy, czysty, sprawny i kompletnie wyposażony. Dokładny wykaz wyposażenia znajduje się w protokole zdawczo-odbiorczym.
 2. W wypadku niemożliwości przekazania Czarterującemu zarezerwowanego Przedmiotu Czarteru w ustalonym Umową terminie (np. z powodu awarii, niezdolności do żeglugi na skutek wypadku spowodowanego przez poprzedniego Czarterującego), Czarterodawca może zapewnić zastępczy Przedmiot Czarteru o zbliżonych wymiarach i standardzie wyposażenia.
 3. Czarterodawca nie odpowiada za szkody powstałe na skutek niedokładnych danych, zmian oraz usterek udostępnionych materiałów służących do nawigacji.
 4. Czarterodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, ani też za żadne inne szkody poniesione przez Czarterującego będące wynikiem okoliczności przez niego niezawinionych lub okoliczności mających charakter siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć wszelkie zdarzenia o charakterze nieprzewidywalnym, pozostające poza rozsądną kontrolą którejkolwiek ze Stron.

Obowiązki i odpowiedzialność czarterującego

 1. Czarterujący zobowiązuje się przez cały okres trwania czarteru eksploatować Przedmiot Czarteru zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami Producenta, a także zgodnie
  z obowiązującym prawem oraz dobrą praktyką wodniacką. Czarterującemu nie wolno prowadzić Przedmiotu Umowy pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub leków opóźniających reakcje. Na Czarterującym spoczywa obowiązek zachowania należytej ostrożności.
 2. Czarterujący zobowiązuje się nie naprawiać Przedmiotu Czarteru we własnym zakresie. Wszelkie uszkodzenia i usterki jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić Czarterodawcy.
 3. Czarterujący zobowiązany jest do posiadania przy sobie dokumentów wymaganych przez kontrolę ruchu wodnego, jeżeli wymagają tego przepisy prawa, np. patent jachtowy, dowód tożsamości, Umowę Czarterową.
 4. Czarterujący przez cały okres trwania czarteru ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez pasażerów i/lub załogę Przedmiotu Czarteru, a także za ich bezpieczeństwo.
 5. Prowadzenie Przedmiotu Czarteru innym członkom załogi Czarterujący może przekazać na własną odpowiedzialność.
 6. Jeżeli do prowadzenia Przedmiotu Czarteru wymagane są uprawnienia, Czarterujący lub osoba wyznaczona przez Czarterującego do sterowania Przedmiotem Czarteru, powinna posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty potwierdzające uprawnienia żeglarskie lub motorowodne w chwili jego przekazania.
 7. Czarterujący ponosi odpowiedzialność materialną za Przedmiot Czarteru wraz
  z wyposażeniem przez cały okres trwania czarteru.
 8. W przypadku wystąpienia awarii Przedmiotu Czarteru lub kolizji, Czarterujący zobowiązany jest do zabezpieczenia Przedmiotu Czarteru przed dalszym pogorszeniem jego stanu oraz do niezwłocznego powiadomienia Czarterodawcy o zaistniałej sytuacji.
 9. W przypadku gdy szkoda powstała z winy innego uczestnika ruchu wodnego (kolizja na wodzie), Czarterujący zobowiązany jest do spisania stosownego oświadczenia oraz do pobrania danych sprawcy zdarzenia (w tym dane kontaktowe sprawcy, numer jego polisy ubezpieczeniowej). W razie konieczności, Czarterujący zobowiązany jest także do wezwania odpowiednich służb (WOPR, Policja).
 10. W przypadku nie przestrzegania przez Czarterującego niniejszego OWU, Czarterodawca ma prawo do natychmiastowego odbioru Przedmiotu Czarteru bez prawa do zwrotu wpłaconych opłat.
 11. W wypadku porzucenia Przedmiotu Czarteru przez Czarterującego w miejscu innym niż ustalone w Umowie Czarterowej z jakiegokolwiek powodu, Czarterujący ponosi wszelkie koszty związane z transportem Przedmiotu Czarteru drogą wodną lub lądową. W wypadku, kiedy czas transportu przekracza przewidziany w Umowie Czas Czarteru, Przedmiot Czarteru będzie uważany za zwrócony przez Czarterującego dopiero z chwilą przybycia do ustalonego w Umowie Portu.
 12. Czarterujący samodzielnie wykonuje podstawowe czynności bieżącej, normalnej eksploatacji Przedmiotu Czarteru np. związane z prowadzeniem, utrzymaniem czystości, wypróżnianiem WC, wyrzucaniem śmieci.
 13. W przypadku uszkodzenia Przedmiotu Czarteru uniemożliwiającego dalszą żeglugę Czarterującemu nie przysługuje prawo do otrzymania jednostki zastępczej. W takim wypadku Czarterującemu nie przysługuje również uprawnienie do otrzymania zwrotu opłat wynikających z Umowy Czarterowej.
 14. Czarterujący w pełni zdaje sobie sprawę z charakteru Przedmiotu Czarteru i świadomie zgadza się, że zawierając Umowę Czarterową, użytkuje Przedmiot Czarteru na własną odpowiedzialność. Czarterodawca i jego pracownicy nie są w żaden sposób odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody, obrażenia, wypadki (lub śmierć) wynikające z użytkowania Przedmiotu Czarteru.

Kaucja

 1. Czarterujący zobowiązany jest do wpłaty kaucji w kwocie podanej w Umowie Czarterowej. Wydanie Przedmiotu Czarteru nastąpi pod warunkiem wpłacenia kaucji.
 2. W przypadku drobnych uszkodzeń Przedmiotu Czarteru, uszkodzeń lub straty jego wyposażenia w okresie czarteru, Czarterujący zobowiązany jest pokryć koszty naprawienia szkód z kaucji.
 3. W przypadku uszkodzeń lub braków przewyższających kwotę kaucji, Czarterujący zobowiązany jest do pokrycia wszelkich poniesionych przez Czarterodawcę kosztów
  z tytułu naprawy Przedmiotu Czarteru i uzupełnienia wyposażenia.
 4. Obowiązek pokrycia kosztów wymienionych w pkt 3 powyżej, może być zdjęty
  z Czarterującego jeżeli Przedmiot Czarteru jest ubezpieczony, a koszty kwalifikują się do likwidacji w zakresie polisy ubezpieczeniowej i ubezpieczyciel wypłaci za nie odszkodowanie. Do czasu ewentualnej wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela koszty te pokrywa Czarterujący, a następnie (w przypadku wypłaty odszkodowania Czarterodawcy) Czarterujący otrzymuje zwrot poniesionych kosztów.
 5. Po zdaniu Przedmiotu Czarteru i jego weryfikacji przez Czarterodawcę, kaucja zostanie zwrócona w całości, jeżeli nie zostaną stwierdzone szkody lub w części pomniejszona
  o wartość stwierdzonych szkód. Zwrot kaucji nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od daty rozliczenia wszelkich należności należnych Czarterodawcy od Czarterującego.

Odstąpienie od umowy czarteru

 1. Każda ze Stron jest uprawniona odstąpić od Umowy do Dnia wydania Przedmiotu Czarteru na niżej określonych warunkach.
 2. Jeżeli Czarterujący odstąpi od Umowy do 21 dni przed Dniem wydania Przedmiotu Czarteru – nie przysługuje mu zwrot wpłaconego zadatku.
 3. Jeżeli Czarterujący odstąpi od Umowy później niż 20 dni przed Dniem wydania Przedmiotu Czarteru – Czarterodawcy przysługuje od Czarterującego 2/3 całkowitej opłaty czarterowej,
  z uwzględnieniem kwoty wpłaconego zadatku przez Czarterującego.
 4. Jeżeli strony uzgodnią inny termin najmu Przedmiotu Czarteru, o tej samej ilości dni, zmiany takiej nie uważa się za rezygnację, o której mowa w punktach poprzedzających. Zmiana taka skutkuje sporządzeniem nowej umowy najmu jachtu z oznaczeniem nowego terminu oraz ceny za wynajem.
 5. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której wydanie Przedmiotu Czarteru w terminie określonym Umową Czarterową będzie niemożliwe lub opóźni się z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Czarterodawcy (poza przypadkami szczegółowo opisanymi
  w niniejszym OWU), Czarterodawca zwróci Czarterującemu część Opłaty Czarterowej obliczonej według proporcji, w jakiej pozostaje okres opóźnienia do terminu, na jaki została zawarta Umowa Czarterowa. W przypadku, gdy przewidywany okres opóźnienia w wydaniu Przedmiotu Czarteru przekraczać będzie 1/3 terminu, na jaki została zawarta Umowa, Czarterującemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Czarterodawca zobowiązany jest do zwrotu dotychczas wpłaconej Opłaty Czarterowej. Czarterującemu nie przysługują wobec Czarterodawcy żadne inne roszczenia. Prawo odstąpienia od Umowy Czarterowej oraz obowiązek zwrotu Opłaty Czarterowej nie ma zastosowania w przypadku, jeżeli Czarterodawca zaoferuje Czarterującemu skorzystanie
  z porównywalnego, zastępczego Przedmiotu Czarteru.
 6. Z uwagi na charakter usług Czarterodawcy, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, Czarterującemu, nawet jeśli działa na prawach konsumenta, nie przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od zawartej na odległość Umowy Czarterowej zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (t.j. Dz. U.
  z 2023 r. poz. 2759 z późn. zm.).

Ograniczenia i bezpieczeństwo

 1. Akwen żeglugi w Czasie Czarteru ogranicza się do wód śródlądowych i morskich na terytorium Polski.
 2. Zabronione jest korzystanie z Przedmiotu Czarteru w celach zarobkowych oraz udostępnianie Przedmiotu Czarteru Osobom trzecim.
 3. Żegluga na Jachcie może się odbywać przy sile wiatru do 5 stopni w skali Beauforta, co oznacza podczas występowania silniejszego wiatru zakaz wyjścia z Portu lub obowiązek bezpiecznego przerwania żeglugi.
 4. Czarterujący nie ma prawa uczestniczyć na Jachcie w jakichkolwiek regatach lub innych zawodach. Za naruszenie powyższego zakazu, Czarterujący ponosi pełną odpowiedzialność, w tym za wszelkie uszkodzenia Jachtu, które w tym przypadku nie są objęte ubezpieczeniem.
 5. Z uwagi na fakt, iż niektóre Przedmioty Czarteru są klasyfikowane jako produkty sportów ekstremalnych i powinny być używane ostrożnie, zawierając Umowę Czarterową, Czarterujący potwierdza swoją pełną świadomość, iż nieprzestrzeganie zasad oraz używanie Przedmiotów Czarteru powyżej poziomu umiejętności może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
 6. Zabronione jest korzystanie z Przedmiotów Czarteru klasyfikowanych jako produkty sportów ekstremalnych (m.in. deski elektryczne. skutery wodne) będąc: w ciąży; chorym fizycznie lub psychicznie; pod wpływem alkoholu; pod wpływem narkotyków, środków odurzających lub leków, które mogą wpływać na ocenę sytuacji lub zdolności motoryczne; nadmiernie zmęczonym; dotkniętym jakimkolwiek innym stanem, który może stanowić zagrożenie.

Zwierzęta na pokładzie jachtu

 1. Jeżeli Czarterujący zamierza zabrać na pokład Jachtu zwierzę domowe musi o tym powiadomić Czarterodawcę i wnieść dodatkową opłatę w wysokości 300 zł brutto za każdą dobę czarteru.
 2. Czarterujący bierze pod uwagę fakt, że niektóre zwierzęta mogą zniszczyć wyposażenie Jachtu. Za wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta zabrane przez Czarterującego na pokład ponosi on pełną odpowiedzialność i musi pokryć koszty ich naprawienia.

Postanowienia końcowe

 1. Zawarcie Umowy jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją OWU przez Czarterującego.
 2. Prawem właściwym dla oceny powstałych pomiędzy Czarterującym i Czarterodawcą stosunków prawnych jest prawo polskie.
 3. Wszelkie spory mogące powstać w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Czarterodawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.
 5. Strony wyrażają zgodę aby specyfikacja, instrukcja Przedmiotu Czarteru, jak i pozostała dokumentacja Przedmiotu Czarteru sporządzona była w języku angielskim i potwierdzają swoją pełną świadomość co do treści tych dokumentów.
 6. Podpisując Umowę Czarterową, Czarterujący potwierdza, że zapoznał się z Instrukcją obsługi Przedmiotu Czarteru dostępną na Stronie internetowej oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi integralną część Umowy, są one dla niego zrozumiałe oraz akceptuje zawarte w nich postanowienia.
 7. Czarterujący akceptuje fakt, że Czarterodawca nie oferuje imprez turystycznych, ani powiązanych usług turystycznych w rozumieniu Ustawy z dnia 24 listopada 2017 roku
  o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2211 z późn. zm.). Oznacza to, że Czarterujący zobowiązuje się do samodzielnej organizacji i planowania podróży oraz ma świadomość faktu, iż bierze na siebie pełną odpowiedzialność za siebie, współpasażerów, oraz za przedmiot Umowy, a także jest przygotowany na ewentualne sytuacje nieprzewidziane, np. choroba, wypadek, awarie itp. ponieważ pomoc Czarterodawcy może być ograniczona z powodu np. godzin nocnych bądź braku zasięgu. Dodatkowe ubezpieczenia Czarterujący zawiera we własnym imieniu i na własny rachunek.
 8. Niniejsze OWU mogą zostać przetłumaczone na inne języki. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści lub interpretacji tychże warunków i postanowień lub
  w przypadku niezgodności lub rozbieżności pomiędzy oryginalną polską wersją,
  z którąkolwiek z wersji językowych tychże warunków i postanowień, punktem odniesienia jest zawsze wersja polska.
 9. Postanowienia niniejszego OWU w relacjach między Czarterodawcą a Czarterującym będącym konsumentem nie uchybiają obowiązującym przepisom prawa, których stosowania nie można wyłączyć, a które przyznają konsumentom szerszą ochronę.