Skip to main content

Dane rejestracyjne firmy i administratora danych osobowych

Dobre Jachty sp. z o.o., ul. Hryniewickiego 6/6, 81-340 Gdynia, NIP: 525-228-69-84

Ogólne warunki sprzedaży

Art. 1. Definicje
Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży, pisane dużą literą, mają odpowiednio następujące znaczenie, które obejmować będzie zarówno formę liczby pojedynczej i mnogiej definiowanych wyrażeń:
Umowa – oznacza umowę sprzedaży zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, przedmiotem której jest Jacht;
Sprzedawca – oznacza Dobre Jachty Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-340), przy ulicy Hryniewickiego 6 lok. 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku , VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000191251, posiadającą nr NIP: 525-22-86-984, REGON: 015655650, o kapitale zakładowym 50 000,- zł;
Kupujący – oznacza podmiot gospodarczy lub Konsumenta, który nabywa Jacht na podstawie Umowy;
Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, zawierający ze Sprzedawcą Umowę w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową; Strony – oznacza Kupującego oraz Sprzedawcę;
Jacht – oznacza jacht o parametrach i specyfikacji określonej w Umowie, będący przedmiotem sprzedaży.
Producent – oznacza producenta Jachtu wskazanego w Umowie;
Zadatek – oznacza zadatek w rozumieniu art. 394 Kodeksu cywilnego wpłacany na poczet ceny sprzedaży Jachtu, w wysokości wskazanej w Umowie.
OWS – oznaczają niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.
Osoba Trzecia – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną inna niż Sprzedawca i Kupujący.

Art. 2. Oświadczenia wstępne
1. Sprzedawca oświadcza, że w chwili wydania Kupującemu Jachtu będzie fabrycznie nowy, w dobrym stanie technicznym, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz nie będzie obciążony prawami Osób Trzecich. Jednocześnie Sprzedawca oświadcza, że jego prawo do rozporządzenia Jachtem nie będzie wówczas w żaden sposób ograniczone.
2. Reprezentanci Stron oświadczają, że mają pełne prawo do zawarcia Umowy, w tym w szczególności posiadają wszelkie ewentualne wymagane ku temu zgody czy ustalenia o charakterze korporacyjnym.

Art. 3. Przedmiot umowy
Na mocy Umowy Sprzedawca sprzedaje a Kupujący kupuje Jacht na warunkach określonych w Umowie i wszelkich załącznikach do niej.

Art. 4. Cena, rozliczenia finansowe
1. Cena Przedmiotu Sprzedaży oznaczona jest w Umowie i uwzględnia następujące składniki: cenę katalogową Jachtu w wersji standard wskazaną przez Producenta, cenę wyposażenia dodatkowego, koszty transportu, opłaty importowe i inne koszty związane z doprowadzeniem do odbioru Jachtu w sposób uzgodniony z Kupującym.
2. W przypadku gdy po zawarciu Umowy, wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny Jachtu takie jak np. podwyższenie cła, wprowadzenie dodatkowych opłat celnych lub jakichkolwiek innych należności publicznoprawnych, Sprzedawca ma prawo do odpowiedniego, jednostronnego podwyższenia ceny Jachtu. W tym celu Sprzedawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Kupującego o powyższym fakcie oraz wskazać przyczyny podwyżki ceny.
3. Podwyżka ceny Jachtu, o której mowa w ust. 2 powyżej, nie może być wyższa niż faktyczny wzrost elementów mających wpływ na finalną cenę.
4. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Zadatku oraz pozostałej części ceny sprzedaży w wysokości i terminie wskazanym w Umowie na rachunek bankowy Sprzedawcy również tam wskazany.
5. Datą zapłaty będzie data uznania rachunku Sprzedawcy kwotą stosownej wpłaty.
6. Faktury VAT dokumentujące poszczególne płatności będą wystawiane przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 5. Dostawa Przedmiotu Sprzedaży
1. Jacht zostanie wydany Kupującemu nie później niż w terminie wskazanym w Umowie. O dokładnym, dziennym terminie wydania Jachtu, Sprzedawca poinformuje Kupującego za pośrednictwem poczty e-mail wysłanej na adres mailowy podany przez Kupującego w Umowie, na co najmniej 14 dni przed dniem wydania Jachtu.
2. Sprzedawca podejmie pierwsze czynności zmierzające do wykonania Umowy po wpłacie przez Kupującego Zadatku. Jeżeli Kupujący uchybi terminowi wpłaty Zadatku, termin wydania Jachtu oraz jego cena, niezależnie od przyczyn wskazanych w art. 4 ust. 2 OWS, może ulec zmianie z uwagi na harmonogram produkcji obowiązujący u Producenta. Wówczas o nowym terminie wydania Jachtu i/lub cenie, Sprzedawca powiadomi Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres wskazany w Umowie. W terminie 7 dni od otrzymania takiego powiadomienia Kupujący może odstąpić od Umowy i otrzymać zwrot wpłaconego Zadatku. Przesunięcie terminu wydania Jachtu w trybie bieżącego ustępu następuje na korzyść Sprzedawcy tj. mimo powstałego opóźnienia płatności, Sprzedawca może przedstawić Kupującemu Jacht do odbioru w pierwotnym terminie, a Kupujący jest zobowiązany do przystąpienia do odbioru.
3. Termin wydania Jachtu może ulec przesunięciu z powodów zaistnienia okoliczności powszechnie rozumianych jako siła wyższa, obejmująca również zamieszki, strajki oraz zamknięcie lub blokadę granicy. W takim przypadku Sprzedawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Kupującego o wystąpieniu takich przyczyn. O ile jest to możliwe z uwagi na charakter zaistniałych okoliczności, zawiadomienie powinno określać przewidywany termin realizacji Umowy.
4. W przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę terminu odbioru określonego w Umowie wskutek okoliczności, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność (zwłoka Sprzedawcy), Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po uprzednim wyznaczeniu Sprzedawcy na piśmie, dodatkowego 60-dniowego terminu na wydanie Jachtu z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. W celu uchylenia ewentualnych wątpliwości Strony potwierdzają, że zastrzeżenie w niniejszej Umowy Zadatku nie powoduje, że w przypadku zwłoki Sprzedawcy w wydaniu Jachtu Kupujący będzie uprawniony do odstawienia od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, o którym mowa powyżej.5. Miejscem wydania Jachtu Kupującemu jest miejsce określone w Umowie.
6. Dostawa Jachtu zostanie potwierdzona protokołem odbioru, którego wzór stanowi załącznik do Umowy.
7. Wraz z podpisaniem protokołu odbioru Sprzedawca przekaże Kupującemu wszelkie dokumenty związane z Jachtem i przekazane mu przez Producenta.
8. Kupujący zobowiązuje się wyposażyć osoby dokonujące w jego imieniu odbioru Jachtu w stosowne dokumenty potwierdzające ich prawo do działania w imieniu Kupującego w przedmiotowym zakresie, w przypadku gdy będzie to inna osoba niż wskazana w Umowie.
9. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 bieżącego artykułu, każda ze Stron pokrywa własne koszty dostawy i odbioru Jachtu, w tym związane z jego transportem, przechowaniem, ubezpieczeniem do i po wydaniu, oraz wynagrodzeniem i kosztami podróży osób uczestniczących w wydaniu w imieniu Stron.
10. Kupujący zobowiązany jest do odbioru Jachtu i podpisania protokołu odbioru w przypadku dostarczenia Jachtu w sposób zgodny z postanowieniami Umowy oraz w stanie zgodnym z jego specyfikacją zawartą w Umowie. Jeżeli Kupujący nie stawi się w terminie wydania Jachtu w miejscu jego wydania, lub pomimo takiego stawiennictwa nie przystąpi do odbioru Jachtu:
a) Kupujący ponosi wszelkie koszty powstałe z tego powodu po stronie Sprzedawcy w tym wymienione w ust. 9 bieżącego artykułu, a związane z koniecznością wyznaczenia dodatkowego terminu wydania i przechowania Jachtu do tego czasu,
b) Sprzedawca powiadomi Kupującego o dodatkowym terminie wydania Jachtu przypadającym na jeden z dni roboczych w kolejnym tygodniu po tygodniu, w którym miał nastąpić pierwotny odbiór Jachtu.

Art. 6. Prawo własności
1. Prawo własności Jachtu przechodzi na Kupującego z chwilą zapłaty całej ceny wskazanej w Umowie, z tym jednak zastrzeżeniem, iż nie wcześniej niż w chwili w której Sprzedawca nabędzie prawo własności Jachtu od Producenta – najpóźniej jednak w dniu wydania Jachtu Kupującemu.

Art. 7. Gwarancja i rękojmia
1. Sprzedawca oświadcza, że Jacht będzie objęty gwarancją Producenta. Wyciąg z Ogólnych Warunków Gwarancji stanowi załącznik do Umowy.
2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Jachtu jest wyłączona (nie dotyczy w przypadku gdy zakup jest na osobę fizyczną).

Art. 8. Uzgodnienia dodatkowe
1. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, a dotyczących Producenta, Sprzedawca nie będzie mógł wykonać Umowy w całości lub w części, przysługiwać mu będzie w terminie 12 miesięcy od zawarcia Umowy prawo odstąpienia od niej w całości lub części. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną powstałą przez to szkodę.
2. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy, wynikająca z zawartej Umowy, zostaje ograniczona do szkody rzeczywistej odpowiadającej wysokości ceny netto Jachtu ustalonej w dniu zawarcia Umowy.
3. Kupujący wyraża zgodę na publikowanie wizerunku Przedmiotu Sprzedaży w materiałach reklamowych i promocyjnych Sprzedawcy.
4. Kupujący zobowiązany jest do nieudostępniania osobom trzecim ceny oraz warunków transakcji dotyczących Przedmiotu Sprzedaży oraz wszelkich innych ustaleń. Każdorazowe naruszenie warunków określonych w tymże punkcie skutkować będzie obciążeniem Kupującego w kwocie 10 000 EUR.
a) nie dotyczy to podmiotów świadczących na rzecz Kupującego usługi, w tym w szczególności księgowe, informatyczne, prawne etc.

Art. 9. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny, którego właściwość miejscową strony uzależniają od siedziby powoda.
2. Kupujący akceptuje, że w trakcie realizacji Umowy Producent, w ramach procesu stałego doskonalenia lub optymalizacji własnych produktów, może wprowadzać modyfikacje w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych lub typu wyposażenia dodatkowego Jachtu. Zmiany takie nie mogą jednak prowadzić do zmiany ceny Jachtu wskazanej w Umowie, oraz obniżenia standardu wyposażenia lub parametrów technicznych Jachtu. 3. W przypadku dostawy Jachtu realizowanej drogą wodną, za fabrycznie nowy uważa się również jacht po jego przepłynięciu z miejsca pierwotnego wodowania do miejsca odbioru wskazanego w Umowie.
4. Kupującemu przysługuje prawo cesji swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz firmy leasingowej lub innej osoby Trzeciej po uzyskaniu pisemnej zgody Sprzedawcy. Sprzedawca nie może odmówić zgody bez podania istotnej przyczyny.
5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie właściwe przepisy polskiego Kodeksu cywilnego.
6. Wszelkie zmiany Umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
8. Umowa jest podpisywana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. Strony wyrażają zgodę aby specyfikacja Jachtu, jak i pozostałą dokumentacja Jachtu sporządzona była w języku angielskim i potwierdzają swoją pełną świadomość co do treści tych dokumentów.

Art. 10. Sprzedaż konsumencka
1. W przypadku gdy nabywcą Jachtu jest Konsument, nie znajdują zastosowania postanowienia Art. 4 ust. 2 i 3 OWS, Art. 5 ust. 4 OWS, Art. 6 ust. 2 OWS, Art. 7 ust. 2 OWS, Art. 8 OWS oraz Art. 9 ust. 1 OWS.

2. W przypadku gdy nabywcą Jachtu jest osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wówczas nie znajdują zastosowania postanowienia Art. 4 ust. 2 i 3 OWS, Art. 5 ust. 4 OWS, Art. 6 ust. 2 OWS, Art. 8 OWS oraz Art. 9 ust. 1 OWS.